Comment using your Facebook


Warning: Division by zero in /home2/saka21/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1379

Baru ada 28 respon di tulisan “ʞılɐq ɹıʞƃunɾ ʇɐƃɐɾ

 1. ˙ɥǝʇ ıɹɐƃɐu snɹnɹnƃu ɐuɐunǝʞɐs ƃuɐʎ uɐʞɐɾıqǝʞ ƃuɐƃǝɯǝd nʞɐlıɹǝd ɐɹɐd ʇɐɥılǝɯ sǝɯǝƃ ˙ǝƃo ɐʎɐs ɥıpǝs ʇnʞı ƃuɐʞ ɐɯɐs ˙unǝuɐɹıʞıd uɐp uɐɹıʞıdıp nǝʇ ‘ƃuısnd uɐɹıʞıdıp

  :scorn: :amazing: :happy:

 2. dunia perblogan semakin canggih, setelah di blog yg lama nulis PUTIH, sekarang jungkir balik. aya-aya wae kang saka mah.
  teu kaudag euy elmuna :applause: :applause: :applause: :applause:

 3. lızǝo ɥnqɯı “‘uɐƃuɐdɐl ıp ʇɐɥılɹǝʇ nʇı uɐp ıuıs ıp uıɐɯɹǝq ıʇɐɯʞıuǝɯ nʞɐ ˙ɐʎuɯıʇ ıɹɐp lɐɯısʞɐɯ ɐɥɐsn ʇnʇunuǝɯ ɐƃnɾ ɐıp ıdɐʇ ‘ıɯɐʞ ısɐʌıʇoɯǝɯ ʞɐʎuɐq oɥuıɹnoɯ ǝsoɾ ˙ıɯɐʞ ıɐʎɐɔɹǝɯǝɯ ʞnʇun ƃunʞnpuǝd ɐɹɐd ʞɐsǝpuǝɯ nʞɐ uɐp ‘suoıdɯɐɥɔ ɐƃıl ʞnsɐɯɹǝʇ ‘ɐʎuɐlɐƃǝs ıƃuɐuǝɯǝɯ uıƃuı ıɯɐʞ”

  ˙ʇnqǝsɹǝʇ uɐʇɐlǝs ɐʞıɹɟɐ 0102 ɐıunp ɐlɐıd ɐpɐd ɹɐuısɹǝq ƃuɐʎ uıɐɯǝd ʇnqǝs “‘ƃuɐuǝɯ ɐsıq ıuı ɯıʇ ɥɐlɐpɐ ƃuıʇuǝd ƃuılɐd ƃuɐʎ ‘unɯɐu ˙suoıdɯɐɥɔ ɐƃıl ıp ɯɐpɹǝʇsɯɐ xɐɾɐ uɐʍɐlǝɯ uɐƃuıpuɐʇɹǝd ɹıɥʞɐ ʇɐɐs nʞuıɐɯɹǝq ɐʎɐƃ uɐƃuǝp ɐıƃɐɥɐq snɹǝʇ uɐʞɐ ƃunʞnpuǝd dɐɹɐɥɹǝq nʞɐ ˙uɐƃuɐdɐl ıp ʞıɐqɹǝʇ ƃuɐʎ uɐʞıɹǝqɯǝɯ uıƃuı nlɐlǝs nʞɐ”

  ˙ɐɔɹɐɯ ɐpɐdǝʞ lızǝo ɐʇɐʞ “‘nʇı ıʇɹǝdǝs ɐƃnɾ ɯıʇ ɐʇoƃƃuɐ ɐnɯǝs uɐp nʞnʇuɐqɯǝɯ ʞɐʎuɐq ƃunʞnpuǝd ɐɹɐd ˙ɐƃƃuɐq ʇɐƃuɐs ‘uoʇuouǝd ıɹɐp uɐƃuɐʇ ʞndǝʇ ɹɐƃuǝpuǝɯ ɐƃƃuɐq nʞɐ”

  ˙uɐƃuɐdɐl ıp ɐʎuısɐǝɹʞ ʇɐʞɹǝq ɹıɥɐl ƃuɐnlǝd ʞɐʎuɐq ˙”soɔıʇɔɐlɐƃ sol” uɐƃuɐuǝɯǝʞ ɹoʇɐɹıdsuı ıpɐɾuǝɯ lızǝo ˙nlɐl uɐʞǝd ɹıɥʞɐ ‘0-1 ɐunsɐso uɐʞɥɐlɐƃuǝɯ pıɹpɐɯ ʇɐɐs ‘ɹıɥʞɐɹǝʇ

  ˙snɐldɐ ɐʎuıɹǝqɯǝɯ nlɐlǝs ɐʇsıpıɹpɐɯ ‘uɐɹǝɥ ʞɐʇ ˙ʞıɐq uıɐɯɹǝq ndɯɐɯ nʇı uǝɯǝɹq ɹǝpɹǝʍ uıɐɯǝd uɐʇuɐɯ ‘uɐʞuıɐɯıp ılɐʞ dɐıʇǝs ˙ɐuɹndɯǝs uɐƃuǝp ɐʎuuɐɹǝd uɐʞuɐlɐɾuǝɯ ndɯɐɯ lızǝo ‘ıuıʞ ɐƃƃuıɥ

  ˙ɐɹǝpǝɔ ɐuǝɹɐʞ ɐʞɐʞ opɹɐɔıɹ lɐƃƃuıʇıp ƃuɐʎ ɹǝʞɐɯʎɐld sod ısıƃuǝɯ ndɯɐɯ uɐʞdɐɹɐɥıp ıuı unɥɐʇ 12 ɐısnɹǝq uıɐɯǝd ˙pıɹpɐɯ ƃunʞnpuǝd nƃƃunʇ-nƃƃunʇıp ƃuılɐd ƃuɐʎ ɹǝɟsuɐɹʇ nʇɐs ɥɐlɐs ıpɐɾuǝɯ lızǝo

  ˙uɐƃuɐdɐl ıp ɐʎuuɐlıdɯɐuǝd uɐƃuǝp nʇı lɐɥ ɐnɯǝs sɐlɐqɯǝɯ ʇɐdɐp dɐɹɐɥɹǝq lızǝo ˙nǝqɐuɹǝq oƃɐıʇuɐs ıp ɐqıʇ ɐı ʞɐɾǝs ʇɐƃuɐɥ uɐʇnqɯɐs ɐʎuıɹǝqɯǝɯ nlɐlǝs ɐuǝɹɐʞ ɐʇsıpıɹpɐɯ ɐpɐdǝʞ ɥısɐʞ ɐɯıɹǝʇɹǝq ‘lızǝo ʇnsǝɯ ‘pıɹpɐɯ lɐǝɹ ɹǝʞɐɯʎɐld — ɯoɔ˙sɐdɯoʞ ‘pıɹpɐɯ

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *